Important Chinese words used in daily life.

Chinese Phonetic Alphabet (Initial Consonant)

b (As in bay)k (As in kit)z (As in reads)
p (As in pay)h (As in hat)c (As in hats)
m (As in may)j (As in jeep)s (As in say)
f (As in far)q (As in cheer)w (As in way)
d (As in day)x (As in she)y (As in yes)
t (As in time)zh (As in jade)
n (As in nay)ch (As in church)
l (As in lay)sh (As in shirt)
g (As in go)r (As in leisure)

Orientation

Dong1East
西Xi1West
Nan2South
Bei3North
Zhong1Middle
Shang4Up
Xia4Down
Zuo3Left
You4Right
Qian2Before
Hou4After
里 (内)Li3 or Nei4Inside
Wai4Outside

Geography

Shan1Mountain
Gu3Valley
江(河)Jiang1 or He2River
Hu2Lake
Hai3Sea
Wan1Bay, Gulf
Qu2Dyke, Channel
Xia2Gorge, Canyon
Jie1Street
Lu4Road
Xiang4Alley, Lane

Numbers 1

NumberChinese Pinyin
0Ling2
1Yi1
2Er4
3San1
4Si4
5Wu3
6Liu4
7Qi1
8Ba1
9Jiu3
10Shi2
11Shi2 Yi1
12Shi2 Er4
20Er4 Shi2
21Er4 Shi2 Yi1
30San1 Shi2
31San1 Shi2 Yi1
100Yi1 Bai3
101Yi1 Bai3 Ling2 Yi1
110Yi1 Bai3 Yi1 (Shi2)
115Yi1 Bai3 Yi1 Shi2 Wu3
200Er4 Bai3
201Er4 Bai3 Ling
1,000Yi1 Qian1
1,001Yi1 Qian1 Ling2 Yi1
10,000Yi1 Wan4
10,001Yi1 Wan4 Ling2 Yi1
100,000Shi2 Wan4
200,000Er4 Shi2 Wan4
1,000,000Yi1 Bai3 Wan4
2,000,000Er4 Bai3 Wan4
10,000,000Yi1 Qian1 Wan4
20,000,000Er4 Qian1 Wan4 or Liang3 Qian1 Wan4
100,000,000Yi1 Yi4
200,000,000Er4 Yi4 or Liang3 Yi4
1,000,000,000Shi2 Yi4
2,000,000,000Er4 Shi2 Yi4

Numbers 2

Chinese CharacterChinese PinyinEnglish Meaning
Bai3Hundred
Qian1Thousand
Wan4Ten Thousand
十万Shi2 Wan4A Hundred Thousand
百万Bai3 Wan4Million
千万Qian1 Wan4Ten Million
亿Yi4A Hundred Million
十亿Shi2 Yi4Billion
百亿Bai3 Yi4Ten Billion
千亿Qian1 Yi4A Hundred Billion

Pronoun

Ni3You
Wo3I, Me
Ta1He, Him
Ta1She, Her
Ta1It
你们Ni2 MenYou (plural form)
我们Wo2 MenWe, Us
她们Ta1 MenThey, Them (female)
他们Ta1 MenThey, Them (male)
它们Ta1 MenThey, Them (Not personal)
这个Zhe4 GeThis
那个Na4 GeThat
这些Zhe4 Xie1These
那些Na4 Xie1Those

Polite Expressions

Qing3Please
劳驾Lao2 Jia4Excuse me
你好Ni3 Hao3Hello, Hi
谢谢Xie4 Xie4Thank you
不用谢Bu2 Yong4 Xie4You’re welcome
对不起Dui4 Bu4 Qi3Sorry
没关系Mei2 Guan1 Xi4It doesn’t matter
再见Zai4 Jian4Goodbye

Transportation

机场Ji1 Chang3Airport
火车站Huo3 Che1 Zhan4Railway Station
汽车站Qi4 Che1 Zhan4Bus Station
公交车站Gong1 Jiao1 Che1 Zhan4Public Bus Station
飞机Fei1 Ji1Airplane
火车Huo3 Che1Train
汽车Qi4 Che1Bus
公交车Gong1 Jiao1 Che1Public Bus
出租车Chu1 Zu1 Che1Taxi
自行车Zi1 Xing2 Che1Bicycle
游船You2 Chuan2Cruise Ship
码头Ma3 Tou2Dock

City Facilities

酒店Jiu3 Dian4Hotel
餐馆Can1 Guan3Restaurant
医院Yi1 Yuan4Hospital
邮局You2 Ju2Post Office
银行Yin2 Hang2Bank
警察局Jing3 Cha2 Ju2Police Office
商店Shang1 Dian4Shop
厕所洗手间卫生间

Ce4 Suo3

Xi3 Shou3 Jian1

Wei4 Sheng1 Jian1

Washroom
书店Shu1 Dian4Book Store
Shu1Book
地图Di4 Tu2Map

Self-introduction

你叫什么名字?

Ni3 Jiao4 Shen2 Me Ming2

Zi4 ?

What’ your name ?
我叫…Wo3 Jiao4…My name is…/ I’m…
你是哪里人?Ni3 Shi4 Na3 Li3 Ren2?Where are you from?
我是…人Wo3 Shi4 … Ren2.I come from …

Bargaining

多少钱?Duo1 Shao3 Qian2 ?How much is it?
太贵了Tai4 Gui4 LeThat’s too expensive.
便宜点?Pian2 Yi Dian3 ?Could you give me a discount? Could you come down a little? Could you give me a better price?

Ask for Directions

…怎么走?… Zen3 Me Zou3 ?How can I get to …?
我要去…Wo3 Yao4 Qu4…I want to go to …
…在哪里?…Zai4 Na3 Li3?Where is the …?
我迷路了Wo3 Mi2 Lu4 LeI’m lost.
这是我的地址Zhe4 Shi4 Wo3 De Di4 Zhi3Here’s my address.

Willing Expressions

我要… 我想要… 我需要…

Wo3 Yao4…

Wo3 Xiang3 Yao4…

Wo3 Xu1 Yao4…

I want…

I would like…

I need…

Other Expressions for Everyday Use

你能帮我吗?Ni3 Neng2 Bang1 Wo3 Ma1?Could you please help me ?
你有没有…?Ni3 You3 Mei2 You3…?Do you have …?
几点了?Ji3 Dian3 Le ?What’s the time?
我病了我不舒服

Wo3 Bing4 Le

Wo3 Bu4 Shu1 Fu

I fell ill.